Relaks w saunie
Wizyta w saunie pomaga rozlu?ni? si? fizycznie i psychicznie, jest to tak?e sposb na poprawienie stanu zdrowia - zwi?ksza wydolno?? organizmu oraz oczyszcza go i odtruwa. Wszystko to dzi?ki du?ym zmianom temperatury, jakim organizm jest w saunie poddawany. Pod wp?ywem zmian temperatur cia?o zostaje poddane znacznemu wysi?kowi. Nast?puje pobudzenie kr??enia, przyspieszenie akcji serca - nawet do 120 uderze? na minut?. Z powodu intensywnego pocenia w saunie traci si? nawet do 1,5 l p?ynu, dlatego koniecznie nale?y uzupe?ni? p?yny po zabiegu. Sauna to nie tylko fizyczne oddzia?ywanie ciep?a na organizm. Sauna wzmacnia i podnosi sprawno?? uk?adu immunologicznego. Ludzie korzystaj?cy z sauny 10 razy rzadziej choruj? na przezi?bienia i katar.

Sauna sucha. Zwana te? fi?sk?, jest w niej sucho, ale jednocze?nie bardzo gor?co, temperatura mo?e doj?? tu do 85-100 st. C. Jest to jednak najbardziej skuteczny rodzaj sauny - skra oczyszcza si? szybciej ni? w ?a?ni parowej. Polecana jest osobom chc?cym pozby? si? nadmiaru kalorii, poniewa? seans trwaj?cy 20 minut poch?ania 300-400 kcal.

Komu i w jaki sposb pomaga?

Korzystanie z sauny polega na nagrzewaniu i ozi?bianiu cia?a, na przemian dwa lub trzy razy. Rozgrzewanie odbywa si? w kabinie, natomiast och?adzanie pod prysznicem. Przy takich r?nicach temperatur bardziej intensywnie zaczynaj? pracowa? gruczo?y potowe i naczynia krwiono?ne, powoduje to wiele korzystnych dla organizmu skutkw. Wizyta w saunie m.in.:
 • poprawia kr??enie, dzi?ki temu komrki cia?a s? lepiej od?ywione i dotlenione.
 • pomaga oczy?ci? organizm z toksyn - cia?o mocno poci si?, a wraz z potem wyparowuj? z niego szkodliwe substancje.
 • hartuje, podnosi odporno?? i wydolno?? organizmu.
 • ?agodzi ble mi??ni i staww.
 • relaksuje i odpr??a, zmniejsza napi?cia.
 • dzia?a przeciwdepresyjnie.
 • pobudza prac? gruczo?w dokrewnych.
 • oczyszcza i odm?adza skr?, ktra po zabiegu lepiej wch?ania substancje aktywne zawarte w kosmetykach.

  Z sauny powinny korzysta? szczeglnie osoby podatne na przezi?bienia, chc?ce podnie?? odporno?? organizmu, zrzuci? zb?dne kilogramy, cierpi?ce na ble mi??ni lub staww. Zabiegi te mog? pomc tak?e w wielu innych dolegliwo?ciach, takich jak cho?by tr?dzik pospolity, atopowe zapalenie skry, stres, naci?gni?te mi??nie, ble korzonkowe czy zaburzenia snu. Jednak, by osi?gn?? jak najwi?cej pozytywnych dla organizmu efektw, nale?y korzysta? z niej regularnie, tylko wtedy jest szansa na trwa?? popraw? funkcjonowania organizmu i uk?adu odporno?ciowego. Warto wi?c, aby taki sposb sp?dzania czasu wpisa? si? na sta?e w rozk?ad tygodnia i z czasem sta? si? nawykiem.

  Nie dla ka?dego...

  Z seansw saunowych nie mo?e jednak korzysta? ka?dy. Tego typu zabiegi co prawda pomagaj? zmniejszy? wiele dolegliwo?ci, ale niektre mog? te? pog??bi?. Wysoka temperatura lub wilgotno?? mo?e znacznie zaszkodzi?, gdy cierpi si? na pewne choroby lub dolegliwo?ci. Koniecznie nale?y zrezygnowa? z wizyty w saunie, gdy ma si?: podwy?szon? temperatur? cia?a, stany zapalne, zaburzenia uk?adu kr??enia, padaczk?, gru?lic?, cukrzyc?, zaburzenia rytmu serca, tr?dzik r?owaty lub nowotwr. Przeciwwskazaniami do korzystania z cieplnych zabiegw s? tak?e zmiany alergiczne skry, otwarte rany, migreny, ble brzucha, biegunka, a w przypadku kobiet tak?e - ci??a.
 
Masz pytania? Zadzwo?: +48 91 829 20 34 lub  +48 503 053 353