Korzystny wp?yw sauny

Z leczniczych w?a?ciwo?ci ciep?a korzystano ju? w Staro?ytno?ci, Jako istoty sta?ocieplne jeste?my wyposa?eni w doskonale rozwini?ty uk?ad termoregulacji sprz??ony z O?rodkowym Uk?adem Nerwowym (mzg). Dzia?anie mechanizmw termoregulacji polega na przekazywaniu informacji z receptorw skry, ktre reaguj? na zmiany temperatury, do podwzgrza. Tam wyzwalany jest szereg reakcji powoduj?cych oddawanie b?d? zatrzymanie ciep?a przez ustrj. Objawia si? to skurczem b?d? rozkurczem naczy? krwiono?nych oraz odruchami typu dr?enie z zimna, pocenie, itp., co w konsekwencji wywo?uje zmiany w wielu uk?adach i narz?dach ustroju.

Na podstawie tego i wielu lat bada? oraz obserwacji dowiedziono, ?e ciep?o korzystnie wp?ywa m.in. na:

 • uk?ad sercowo - naczyniowy
  Naprzemienny skurcz i rozkurcz naczy? krwiono?nych znacznie poprawia ich elastyczno??, dzi?ki temu krew sprawniej kr??y po organizmie, poszczeglne narz?dy s? lepiej ukrwione. Serce otrzymuje dostateczn? ilo?? krwi, co w rezultacie prowadzi do uregulowania jego pracy jako pompy.
 • uk?ad oddechowy
  Dzi?ki zwi?kszonemu dop?ywowi krwi do p?uc wzrasta zapotrzebowanie na tlen, ktr? krew transportuje po ca?ym organizmie. To powoduje przy?pieszenie i pog??bienie oddechu.
 • czynno?? wydzielnicz? nerek
  Lepsze dokrwienie i dotlenienie organizmu to rwnie? sprawniejsze usuwanie zb?dnych produktw przemiany materii - gdzie istotn? rol? odgrywaj? w?a?nie nerki. Co w konsekwencji wp?ywa na ca?? gospodark? wodno - elektrolitow?.
 • obni?enie napi?cia mi??ni
  Szybszy przep?yw krwi, prawid?owo dotlenionej, przez pracuj?ce mi??nie przyczynia si? do szybszego usuwania metabolitw (zwi?zkw chemicznych powstaj?cych jako reakcja pracuj?cych mi??ni), w?kna mi??niowe staj? si? elastyczniejsze, co prowadzi do obni?enie ich napi?cia i sprawniejszej pracy.
 • zmniejszenie pobudliwo?ci nerwowej oraz wra?liwo?ci receptorowej, przez co dzia?a uspokajaj?co i przeciwblowo.
 • czynno?ci wydzielnicze wielu gruczo?w (szczeglnie potowych)
 • przy?pieszenie przemiany materii

  Ciep?o przy?pieszaj?c prac? poszczeglnych narz?dw w rezultacie wp?ywa na szybsze zu?ycie energii dostarczanej organizmowi.

  Ten rozleg?y wp?yw ciep?a na organizm ludzki wykorzystywany jest nie tylko w profilaktyce zdrowotnej, ale rwnie? w leczeniu wielu schorze? zw?aszcza w tzw. chorobach cywilizacyjnych jak rwnie? w procesie odnowy biologicznej, szczeglnie u sportowcw.
Masz pytania? Zadzwo?: +48 91 829 20 34 lub  +48 503 053 353