Nauka i doskonalenie p?ywania
Zaj?cia prowadzimy na du?ym basenie. Najm?odsze nasze szkraby maj? 2,5 lata gdy? toleruj? temperatur? wody tj. 28 stopni. Formy i metody prowadzenia wszystkich zaj?? dostosowane s? do indywidualnych mo?liwo?ci i wieku Kursantw. Dzi?ki zindywidualizowanym programom nauki p?ywania, jak i odpowiednim kwalifikacjom instruktorw, na nasze zaj?cia ucz?szczaj? rwnie? osoby niepe?nosprawne. Uczymy tym samym szacunku i tolerancji do niepe?nosprawno?ci.

Proponujemy: -grupy zr?nicowane pod wzgl?dem umiej?tno?ci i wieku
-zaj?cia indywidualne, grupowe (najm?odsi grupy 3 osobowe, 6os., 9os.)
-grupy najm?odszych i pocz?tkuj?cych - prowadz?cy w wodzie
-nabr ci?g?y

Powszechnie znane jest korzystne oddzia?ywanie ?rodowiska wodnego. Przyk?adem jest wszelka dzia?alno?? ruchowa w ?rodowisku wodnym. Celem takich zaj?? jest dzia?anie oglnorozwojowe, odci??aj?ce i wzmacniaj?ce m.in. uk?ad kr??enia, uk?ad oddechowy i uk?ad mi??niowy.

W ostatnich latach zdecydowanie wzros?o zainteresowanie ?rodowiskiem wodnym, z powodu du?ego oddzia?ywania pozytywnych bod?cw na nasz organizm. ?atwo, zatem zda? sobie spraw? z tego, i? im wcze?niej zaczniemy nasz? przygod? z wod?, tym szybciej i w wi?kszym stopniu to zaprocentuje nam w p?niejszym czasie.

?wiczenia w wodzie sprzyjaj?:
 • Poprawie wydolno?ci oglnej dzieci przez aktywacj? uk?adu kr??eniowo - oddechowego;
 • Poprawie funkcji hemodynamicznych ustroju. ?wiczenia w ?rodowisku wodnym anga?uj? w du?ym stopniu uk?ad kr??enia, zwi?kszaj?c jego sprawno??;
 • Poprawie wytrzyma?o?ci;
 • Poprawie funkcji respiratoryjnych, poprzez zwi?kszenie ruchomo?ci klatki piersiowej;
 • Wzmacnianiu si?y mi??niowej, wyrabianiu silnego gorsetu mi??niowego;
 • Poprawie koordynacji nerwowo - mi??niowej, doskonaleniu koordynacji ruchw;
 • Zwi?kszeniu oglnej wydolno?ci organizmu;
 • Podnosz? ogln? odporno?? m?odego organizmu na infekcje i zaka?enia; Usprawniaj? uk?ad oddechowy i odporno?ciowy;
 • W istotny sposb wp?ywaj? pobudzaj?co na tempo i jako?? rozwoju fizycznego i umys?owego;
 • Dzieci wyj?tkowo energiczne maj? mo?liwo?? odreagowania w wodzie, a niech?tnie poruszaj?ce si? staj? si? aktywne;
 • Stanowi? profilaktyk? wad postawy tj. skrzywie? kr?gos?upa zarwno w p?aszczy?nie czo?owej jak i strza?kowej, zapobiegaj? wad? ko?czyn dolnych; - patrz p?ywanie korekcyjne
 • Wspomagaj? proces rehabilitacji u dzieci z dolegliwo?ciami kostno-stawowymi, korzystnie oddzia?ywuj? na ruchomo?? staww;
 • Zapobiegaj? oty?o?ci; Zatem p?ywanie przynosi same korzy?ci. Wiadomo, ?e je?eli rodzice dbaj? o rozwj fizyczny dziecka, ono rozwija si? rwnie? lepiej intelektualnie i emocjonalnie - a przecie? w?a?nie o to nam, chodzi. I jest to opinia nie tylko nasza, ale tak?e lekarzy.

  Fragmenty z opracowania pt."Jeszcze nie chodz?, a ju? p?ywam!" - NAUKA P?YWANIA OD NIEMOWLAKA DO STARSZAKA... marzec 2003 rok autorstwa mgr Romany Stencel
Masz pytania? Zadzwo?: +48 91 829 20 34 lub  +48 503 053 353