Gimnastyka korekcyjna w wodzie
Aqua aerobik sta? si? obecnie bardzo popularn? form? aktywno?ci ruchowej. Jest to po??czenie aerobiku, gimnastyki korekcyjnej i elementw p?ywania. Wyj?tkowe w?a?ciwo?ci wody sprawiaj?, ?e jest to trening bezpieczny, efektywny i jednocze?nie dost?pny dla wszystkich. Aqua-aerobik jest znakomit? zabaw?. Decyduj?cym walorem ?wicze? w wodzie jest odci??enie cia?a i mo?liwo?? swobodnych zmian jego u?o?enia. Umo?liwia to wykonywanie ?wicze?, ktre dla niektrych osb bywaj? niemo?liwe do wykonania na l?dzie, gdy? s? bolesne lub zbyt trudne.

Rodzaj prowadzonych zaj?? w znacznym stopniu zale?y od warunkw, jakimi dysponujemy. Zasadnicze znaczenie odgrywa wielko?? i g??boko?? basenu. Zaj?cia mog? odbywa? si? w wodzie p?ytkiej (do pasa), w wodzie o ?redniej g??boko?ci (do klatki piersiowej) i w g??bokiej (brak kontaktu z dnem). Najkorzystniejszy efekt mo?emy osi?gn??, gdy basen nie jest jednakowej g??boko?ci, wwczas podczas jednych zaj?? mo?emy przemieszcza? si?, np. z wody p?ytkiej na g??bok?. Tym samym zmienia si? rodzaj treningu.

W wodzie p?ytkiej i o ?redniej g??boko?ci mo?na wykonywa? ?wiczenia bez u?ycia dodatkowego sprz?tu - jednak nale?y podkre?li?, i? ka?dy sprz?t uatrakcyjnia spotkanie - w tym przypadku najcz??ciej planowan? form? s? zaj?cia choreograficzne o charakterze aerobowym lub zaj?cia wzmacniaj?ce mi??nie przy wykorzystaniu oporu wody. Woda g??boka obliguje nas do u?ycia specjalnego sprz?tu zwi?kszaj?cego p?ywalno??, pozwalaj?cego na swobodne unoszenie si? na jej powierzchni. Przydadz? si? nam pasy wyporno?ciowe, oraz tzw. makarony - piankowe rury.

Niezast?pione s? rwnie? piankowe sztangi i ci??arki - leciutkie jak pirka hantle, unosz? si? na powierzchni i dopiero, kiedy usi?ujemy zanurzy? je pod wod?, ujawniaj? swoje w?a?ciwo?ci. Forma wykorzystania powy?szego sprz?tu zale?y w g?wnej mierze od do?wiadczenia i inwencji prowadz?cego. Utrzymanie pozycji pionowej - wydawa?oby si? nic trudnego - jednak wymaga napi?cia mi??ni brzucha, grzbietu i po?ladkw. Ka?dy ruch r?k i ng powoduje zachwianie rwnowagi cia?a, w celu jej odzyskania uruchomiona zostaje dodatkowa grupa mi??ni. Je?eli zwi?kszymy jeszcze tempo wykonywanych ruchw, dodatkowo praca stanie si? bardziej efektywna.
Masz pytania? Zadzwo?: +48 91 829 20 34 lub  +48 503 053 353