Hypoxi Trainer L250


Oddzielne stosowanie ?wicze? i ci?nienia ujemnego nie wystarczy, aby poradzi? sobie z uparcie odk?adaj?c? si? tkank? t?uszczow?. Rezultatem treningu jest spalanie tkanki t?uszczowej, jednak najcz??ciej, wcale nie w miejscach najbardziej dla nas problematycznych. Przebieg tego procesu zale?y nie tylko od indywidualnych predyspozycji, ale rwnie? od dobrego ukrwienia naszego cia?a. Nale?y pami?ta?, ?e trening pr?niowy aktywuje newralgiczne miejsca naszego cia?a, a spalanie tkanki t?uszczowej nast?puje jedynie, gdy w tym samym czasie ?wiczone s? mi??nie.

Trening pr?niowy po??czy? w sobie korzy?ci p?yn?ce z ?wicze? fizycznych i leczenia pr?niowego po to, aby stworzy? spjn? i naturaln? oraz wysoko efektywn? metod?. W zakresie formowania kszta?tu naszego cia?a, Vacu Training pomaga rwnie? w regenerowaniu tkanki. Podczas treningu i spalania tkanki t?uszczowej, zestaw pr?niowy dzia?a precyzyjnie w problematycznych dla nas miejscach. W rezultacie: dochodzi do spalania tkanki t?uszczowej nawet u osb o niskich predyspozycjach. Ju? po kilku zastosowaniach efekty s? widoczne i mo?liwe do zmierzenia.

Partie skry dotkni?te cellulitem z uporem i w niedostrzegalny sposb umiejscawiaj? si? w okolicach ud i po?ladkw. Odporno?? na "pomara?czow? skr?" jest zazwyczaj niewielka, gdy? zamiast utrzymywa? wod? cellulit w rzeczywisto?ci jest koncentracj? t?uszczu w tkankach magazynuj?cych. Tylko dzi?ki specjalnemu zmniejszeniu ilo?ci tkanki t?uszczowej w okolicach ng, cellulit mo?e by? trwale zredukowany.

?wiczenia i dieta nie wystarczaj?

Niestety rzadko pozbywamy si? t?uszczu tam, gdzie chcemy, mamy tendencj? do jego spalania w miejscach naszego cia?a, ktre s? najbardziej do tego predysponowane. Tkanka ??czna jest tak s?aba, ?e ani surowa dieta ani uci??liwe ?wiczenia nie s? w stanie jej poprawi?

Z?a kondycja fizyczna jest przyczyn? gorszego ukrwienia skry i tkanki t?uszczowej w problematycznych dla nas miejscach. Krew jest jedynym ?rodkiem rozprowadzaj?cym energi? po ca?ym naszym ciele i dlatego odgrywa tak wa?n? rol? w spalaniu t?uszczu. T?uszcz jest spalany znacznie szybciej w tych cz??ciach naszego cia?a, ktre maj? dobre kr??enie krwi ni? w cz??ciach ze s?abym kr??eniem.
 

Naukowe badania i praktyka pokaza?y, ?e cellulit nie mo?e by? pokonany za pomoc? ?wicze? i odpowiedniej diety je?li dop?yw krwi do tkanki jest s?aby.

Cellulit nie musi by? pozostawiony przypadkowi

Dzi?ki HypoxiTrainer L250 kobiety ju? wi?cej nie b?d? musia?y ulega? cellulitowi. Innowacyjna koncepcja oparta jest na po??czeniu dwch przynosz?cych sukces czynnikach:
 • Pr?nia dla intensywnego dop?ywu krwi do tkanek t?uszczowych w miejscach problematycznych
 • Trening dla zwi?kszenia spalania kwasw t?uszczowych w mi??niach.
 • VacuTraining ??czy korzy?ci wynikaj?ce z treningu i terapii pr?niowej, aby stworzy? jedn? naturaln? i wysoce efektywn? metod?.
 • Wygodna le??ca pozycja

  Podczas treningu, w du?ej mierze cia?o traci swoj? wag?. Dlatego po??czenie delikatnego treningu z niskim ci?nieniem mo?e przynie?? jeszcze lepszy efekt, waga cia?a nie ma znaczenia. Dzi?ki specjalnym mechanicznym zaczepom trenuj?cy przylega do peda?w bez dodatkowego wysi?ku, gwarantuje to zarwno efektywny jak i relaksuj?cy trening.

  W pe?ni automatyczny przebieg treningu

  Aby utrzyma? ka?dy trening pod kontrol? w L250 zastosowano najnowocze?niejsze komputery. Dla lekkiego treningu wprowad? kilka informacji i pozostaw wszystko komputerowi. Naturalnie wybr zawsze zale?y od ciebie: przeprowadzenie trening Interaktywna komunikacja pomi?dzy osob? a urz?dzeniem odgrywa du?? rol? podczas treningu z Hypoxi. Podczas terapii komputer analizuje zarwno temperatur? skry jak i rytm serca, ktre s? stale transmitowane poprzez fale radiowe. Je?li te parametry podnios? si? lub spadn? poni?ej optymalnego poziomu osoby trenuj?cej, nat??enie automatycznie dostosowuje si? do nowych warunkw. W dodatku L250 dynamicznie moduluje intensywno?? treningu zgodnie z fazami ci?nienia.

  Podci?nienie

  Podstawowym efektem terapii podci?nieniem jest podwy?szone ukrwienie skry i podskrnych warstw tkanki ??cznej co powoduje przyspieszenie procesw przemiany materii i aktywacj? mechanizmw samoregulacji organizmu. Podwy?szone ukrwienie spowodowane jest efektem ss?cym na skrze co powoduje wci?ganie do zewn?trznych warstw skry p?ynw ustrojowych z g??biej po?o?onych tkanek.

  Przyspieszona przemiana materii jest wynikiem podwy?szonego ukrwienia. Krew jest ?rodkiem transportu dla substancji od?ywczych i tlenu. Wi?cej substancji od?ywczych i tlenu w tkance oznacza podwy?szenie spalania i aktywno?ci komrek. Podwy?szona aktywno?? procesw wewn?trzkomrkowych umo?liwia odtransportowanie szkodliwych produktw przemiany materii i zalegaj?cych cz?stek t?uszczu. Wielko?? stosowanego w urz?dzeniu podci?nienia odpowiada ci?nieniu atmosferycznemu na wysoko?ci 2000 m nad poziomem morza. Jest to obci??enie jakiemu mo?e sprosta? ka?dy doros?y cz?owiek zdolny do normalnego wysi?ku fizycznego. Stosowane podci?nienie w zabiegach HypoxiTrainer jest ca?kowicie naturalne i przy prawid?owym zastosowaniu wolne od negatywnych skutkw ubocznych.

 

Spalanie tkanki t?uszczowej


Spalanie t?uszczu, a dok?adnie wolnych kwasw t?uszczowych, nast?puje przy wysi?ku jednostajnym z rwnomiernym dop?ywem tlenu - w procesie spalania t?uszczu potrzeba dwa razy wi?cej tlenu ni? przy spalaniu w?glowodanw. Warunkiem prawid?owego przebiegu reakcji jest odpowiednio d?ugotrwa?y wysi?ek - co najmniej 20 minut przy 50% obci??eniu serca. Dla porwnania - w jednym kilogramie tkanki t?uszczowej zawarta jest energia rwnowa?na 9300 kcal, a wi?c nie ma mo?liwo?ci spalania t?uszczu bez czynnej pracy mi??ni !! ?adna inna forma terapii nie powoduje rzeczywistego spalania t?uszczu - Wi?kszo?? terapii antycellulitowych polega na wymuszonym termicznie lub mechanicznie odwodnieniu podskrnej tkanki t?uszczowej. Zawarto?? t?uszczu pozostaje w tym przypadku niezmieniona. Po przerwaniu zabiegw ilo?? wody w tkance zostaje przez organizm ponownie uzupe?niona w ci?gu 14-20 dni.

Zastosowanie metody HypoxiTraining powoduje rzeczywiste spalanie 20 do 50 gramw t?uszczu w czasie jednego zabiegu. Taki sposb spalania t?uszczu oznacza, ?e mi??nie zu?ywaj? w czasie wysi?ku wolne kwasy t?uszczowe, ktre s? dostarczane do komrek mi??niowych poprzez krew t?tnicz?. Dobrze ukrwione warstwy skry s? w stanie du?o szybciej odda? cz?stki t?uszczu ni? warstwy s?abo ukrwione.

Pobieranie t?uszczu potrzebnego w procesie spalania w mi??niach jest niezale?ne od tego, ktre partie mi??ni pracuj?, lecz od tego, ktre obszary skry i tkanki podskrnej s? lepiej ukrwione w danym momencie.
Masz pytania? Zadzwo?: +48 91 829 20 34 lub  +48 503 053 353