Zaj?cia z trenerem
Trening indywidualny polega na wsp?pracy trenera z podopiecznym. Trener trzyma piecz? nad ka?dym treningiem, opracowuje plan treningowy w zale?no?ci od potrzeb ?wicz?cego oraz pilnuje by wszystkie za?o?enia treningu zosta?y spe?nione. Wp?ywa to korzystnie na odpowiedni? intensywno?? treningu a co za tym idzie, szybciej widoczne rezultaty ni? przy samodzielnej pracy. Co daj? zaj?cia z trenerem? nie b?dziesz pope?nia? b??dw technicznym w wykonywanych ?wiczeniach.  Nie b?dziesz nabiera? z?ych nawykw ruchowych. Z?e wykonywanie ?wicze?, z?y dobr obci??enia cz?sto skutkuje urazami staww, mi??ni, ?ci?gien. Trener pomo?e Ci w odpowiednim doborze treningu do Twoich potrzeb. Trener b?dzie mierzy? czas Twojej przerwy odpoczynkowej i konsekwentnie go pilnowa?. Trener zmobilizuje Ci? do wykonania treningu. W miar? potrzeby zmniejszy intensywno?? ?wicze?, b?d? zmieni trening na dany dzie?. Mo?esz zapisa? si? na jeden lub kilka takich treningw, po to by zapozna? si? z urz?dzeniami na sali i opanowa? poprawn? technik? wykonywania ?wicze?. Trener mo?e rozpisa? trening oglnorozwojowy lub z podzia?em na poszczeglne partie mi??niowe a Ty na jednym lub kilku treningach b?dziesz ?wiczy? pod jego okiem, p?niej ju? samodzielnie b?dziesz mog?/a kontynuowa? treningi.
Masz pytania? Zadzwo?: +48 91 829 20 34 lub  +48 503 053 353