Troch? fizyki
Barwa jest zjawiskiem fizycznym, ktre ?ci?le zwi?zane jest z r?nymi d?ugo?ciami fal w widzialnym zakresie widma elektromagnetycznego. Gdy wszystkie d?ugo?ci fal zakresu widzialnego widma wyst?puj? z podobn? intensywno?ci? pojawia si? ?wiat?o bia?e.

Ka?dej d?ugo?ci fali odpowiada okre?lony odcie? barwy, ktry spostrzega oko ludzkie. Od 780 nanometrw ukazuje si? ?wiat?o czerwone, fiolet zaczyna si? od oko?o 380 nanometrw. Mi?dzy fioletem a czerwieni? le?? nast?puj?ce d?ugo?ci fal dla ?wiat?a niebieskiego, zielonego, ??tego i pomara?czowego:

380 - 450 nm Fiolet
575 - 585 nm ??ty
450 - 500 nm Niebieski
585 - 620 nm Pomara?czowy
500 - 575 nm Zielony
620 - 780 nm Czerwony


Dowolne barwy uzyskuje si? przez mieszanie odpowiednich udzia?w ?wiat?a czerwonego, ??tego i niebieskiego. Te trzy barwy okre?la si? jako addytywne barwy podstawowe, ktre wyst?puj?c z podobn? intensywno?ci? daj? razem ?wiat?o bia?e. Okre?lone pary czystych barw spektralnych nazywa si? barwami uzupe?niaj?cymi, np. czerwoni i zielony. Gdy te zostan? zmieszane addytywnie rwnie? da si? uzyska? barw? bia??. Barwy uzupe?niaj?ce le?? w kr?gu barw naprzeciwko siebie.

Czerwony, ??ty i niebieski s? barwami czystymi lub podstawowymi, ktrych nie mo?na wprowadzi? poprzez mieszanie. Jednocze?nie tworz? one podstaw? dla zasady harmonii barw. Barwami mieszanymi lub barwami wtrnymi pierwszego porz?dku s?: pomara?czowy (z czerwonego i ??tego), zielony (z ??tego i niebieskiego) i fiolet (z niebieskiego i czerwonego).

Rozr?nia si? barwy ciep?e: ??to zielony, ??ty, pomara?czowy i czerwony oraz barwy zimne: niebiesko-zielony, niebieski i fiolet. W zale?no?ci od wymieszania barwa sk?ania si? bardziej do cech zimnych lub ciep?ych.
Masz pytania? Zadzwo?: +48 91 829 20 34 lub  +48 503 053 353