Sauna z koloroterapi?
Przez wieki u?ywano wiedzy o kolorach do przywracania rwnowagi i harmonii w organizmie cz?owieka. W Polsce do niedawna by?a to dziedzina nieznana i traktowana z "przymru?eniem oka". Od kilku lat coraz cz??ciej interesuj? si? ni? jednak zarwno psycholodzy, jak i przedstawiciele innych dziedzin medycyny. Rwnie? w Polsce lekarze zacz?li dostrzega? dobroczynny wp?yw kolorw na przebieg terapii. Kolory bowiem wywo?uj? w nas zale?nie od barwy r?ne reakcje: pobudzaj?, uspakajaj?, koj?. Dlatego te? coraz cz??ciej w pomieszczeniach u?yteczno?ci publicznej, salach operacyjnych, biurach, nie wspominaj?c ju? o domach, pojawiaj? si? odpowiednio zestawione barwy.

Je?li uzupe?niamy niedobory energii poprzez na?wietlanie odpowiedni? barw? - sprawno?? organizmu wzrasta.

Koloroterapia pomaga uzyska? rwnowag? energetyczn? w okresie rekonwalescencji, os?abienia organizmu, pomaga pokona? stresy, l?ki, zaburzenia snu, optymalizuje procesy przemiany materii, u?mierza ataki migreny, leczy ble - rwnie? chroniczne. Mo?e by? stosowana systematycznie poprzez zmys? wzroku lub miejscowo na skr? z niewielkiej odleg?o?ci. Moc barw jest cz??ci? naturalnej energii wszech?wiata. Otaczaj?ce nas kolory to cz??? widma naturalnej energii emanuj?cej ze S?o?ca. Wchodz? one w reakcje z nasz? w?asn? energi?. Od najdawniejszych czasw stosowane do uzdrawiania udowodni?y swoj? terapeutyczn? skuteczno??. Nasze oczy przekszta?caj? energi? barw w energi? chemiczn? wzmacniaj?c si?y odporno?ciowe.

Kolory s? pot??nym narz?dziem przydatnym w leczeniu ca?ego szeregu chorb, pocz?wszy od drobnych dolegliwo?ci takich jak: ble g?owy i apatia, do przewlek?ych zaburze? w przypadku ktrych powoduj? przywrcenie rwnowagi i o?ywienie energii w ca?ym ciele. Naukowo udowodniono, ?e leczenie kolorowym ?wiat?em przynosi znacz?ce korzy?ci dla ludzkiego organizmu.

Wed?ug najnowszych bada? skra jest w stanie wch?on?? ?wiat?o kolorowe, jego drgania i przekaza? je dalej do wn?trza cia?a. Podobno pewnemu zespo?owi rosyjskich badaczy uda?o si? dowie?? po wielu latach pracy, ?e w ciele ludzkim istniej? tory przewodzenia ?wiat?a, ktre dok?adnie odpowiadaj? przebiegowi po?udnikw w tradycyjnej medycynie chi?skiej. Wed?ug tego ?wiat?o jest rzeczywi?cie w stanie przenie?? w g??b cia?a energi? i informacje i harmonizowa? niezgodno?ci energetyczne.

Dzi?ki procesom zachodz?cym w skrze, ?wiat?o mo?e pobudza? si?y odporno?ciowe i regeneracyjne organizmu, os?abiaj?c objawy chorobowe i zapobiegaj?c przyczynom.

Kolorowe ?wiat?o ma silny wp?yw na organizm cz?owieka przywracaj?c rwnowag?.

Sukces koloroterapii mo?na wyja?ni? w ten sposb: choroba jest wyrazem braku pewnych cz?stotliwo?ci (drga?) w komrkach jednego lub wi?cej organw. Odpowiadaj? one falom widma kolorowego. Je?li uzupe?ni si? ten niedobr drga? poprzez na?wietlenie barw?, brak ten zostanie wyrwnany, a sprawno?? organu wzrasta.?wiat?o jest niezb?dne do ?ycia cz?owieka, nie tylko poprawia nam nastrj, lecz jest tak?e zasadniczym elementem ka?dego ekosystemu biologicznego. Ka?dy zna wp?yw ?wiat?a: w jasne i s?oneczne dni czujemy si? lepiej, ni? w dni pos?pne, zasnute chmurami. W przeciwie?stwie do naturalnego ?wiat?a s?onecznego, ktrego wyst?powanie i intensywno?? silnie uzale?nione jest od pory dnia i roku, nowoczesna terapia ?wietlna stosowana mo?e by? o ka?dej porze i w ka?dym miejscu. ?wiat?oterapia znajduje zastosowanie zarwno w profilaktyce jak i w leczeniu. W naturalny sposb stymuluje regeneracj? na poziomie komrkowym.

?wiat?oterapia pomaga w:
  • produkcji nowych w?kien kolagenowych i elastynowych
  • rewitalizacji skry
Masz pytania? Zadzwo?: +48 91 829 20 34 lub  +48 503 053 353